Θεμελιακή γείωση

Άρθρα γείωσης Φ.Ε.Κ 1222 της 05.09.2006 θέματα ασφάλειας Ε.Η.Ε. καθιέρωση υποχρέωσης κατασκευής θεμελιακής γείωσης. Η Θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου που τροφοδότη την εγκατάσταση.
Στο τεύχος Β΄ του Φ.Ε.Κ. 57 της 24.01.2007, τροποποιώντας το άρθρο 30 της υπ. αριθ. 3046/304/3.2.1989(Φ.Ε.Κ. 59Δ΄/1989), μπαίνει σε πλήρη ισχύ το πρότυπο ΗD 384 του ΕΛΟΤ και ισχύει ότι η θεμελιακή ορίζεται ως βασική γείωση στα νέα κτίρια.

Πληροφοριες

© 2009 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ

SITEMAP | WEBDESIGN | XHTML