Εργοταξιακό ρεύμα

Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινώς εργοταξιακή παροχή, για την οποία χρειάζεται:
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή χρήση.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη - Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για εργοτάξιο, χωρίς θεώρηση από ΔΟΥ ή σχετική βεβαίωση
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
Επιπλέον κάνετε ένα συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (αναγκαία σύμβαση), που υπογράφει ο καταναλωτής με τη ΔΕΗ, προκειμένου να του χορηγηθεί ηλεκτρικό ρεύμα στο ακίνητό του (εγκατάσταση) και καθορίζει τις σχέσεις καταναλωτή και προμηθευτή (ΔΕΗ).
Δίνετε μία προκαταβολή η οποία δεν έχει την έννοια της εγγύησης, αλλά της κάλυψης μέρους της αξίας του ρεύματος που πωλείται στον καταναλωτή και που για λόγους τεχνικούς, όπως η λήψη ενδείξεων, η έκδοση και επίδοση λογαριασμών, η προθεσμία εξόφλησης κλπ, εισπράττεται πολύ αργότερα.
Καθώς πληρώνετε και τα τέλη σύνδεσης για τα οποία η ΔΕΗ, είναι υποχρεωμένη με το Νόμο 4483/65 (άρθρο 8) να τα εισπράττει κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Στον ίδιο Νόμο προβλέπεται ότι το 20% του τέλους αυτού παρακρατείται από τη ΔΕΗ για δικαίωμα σύνδεσης και το υπόλοιπο 80% κατατίθεται στη Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου.  

Πληροφοριες

© 2009 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ

SITEMAP | WEBDESIGN | XHTML